JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos Voditelja / voditeljice Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 27. Statuta Udruge Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Upravni odbor LAG-a Sjeverna Bilogora, dana 15. lipnja 2020.  godine objavljuje


JAVNI NATJEČAJ


za prijem u radni odnos: • Voditelja / voditeljice Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ • 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno radno vrijeme

 • Mjesto rada uključuje: sjedište Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo i terenski rad


u Lokalnu akcijsku grupu Sjeverna Bilogora – s ciljem provođenja projekta pod nazivom „Bilogorski puteljak svjetlosti“ kodni broj: UP.02.1.1.05.0326. u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA UP. 02.1.1.05.


Opis poslova voditelja Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ (m/ž): • Poslovi koordinacije svih projektnih aktivnosti te kreiranje i provođenje projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0326 – ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA


 Zaduženja i obveze:


Obavljanje administrativnih, tehničkih i uredskih poslova prema rasporedu elemenata provedbe projekta, angažiranje vanjskih stručnjaka i podizvođača te promidžba projekta, koordinacija svih projektnih aktivnosti, samostalna komunikacija sa zaposlenicima i korisnicima projekta, vođenje evidencija, organiziranje, izvještavanje i komunikacija s Partnerima te nadziranje cjelokupne provedbe projekta s ciljem uspješne provedbe istog.


Tražene kvalifikacije i vještine • sveučilišni prvostupnik ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera

 • najmanje godina dana radnog iskustva u struci

 • komunikacijske vještine

 • organizacijske sposobnosti

 • odlično poznavanje Microsoft Office paketa

 • vozačka dozvola B kategorije

 • dokaz o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci (uvjerenje da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak).


  Način prijave:


Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu: 1. Motivacijsko pismo kandidata (više na linku: http://www.stipendije.info/hr/proces_prijave/prijavni_dokumenti/pismo_motivacije)

 2. Životopis na Hrvatskom jeziku – Europass format, formular možete skinuti na sljedećem linku: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)

 3. Dokaz o stečenom zvanju/stručnoj spremi (preslika diplome)

 4. Rodni list (preslika)

 5. Preslika vozačke dozvole

 6. Preslika osobne iskaznice

 7. Dokaz da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (u izvorniku – ne stariji od 6 mjeseci)

 8. Elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje


Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).


Prijave dostavljene osobnim putem ili bilo kojim drugim načinom dostave osim putem pošte ili e-pošte, kao i nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje takve prijave podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju i koja je dostavljena putem pošte ili e-pošte s uredno vidljivim datumom i vremenom zaprimanja u poštanski ured ili poštanski pretinac e-pošte.


U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave – ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili  mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Javni Natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Javni Natječaj.


Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će obaviješteni putem e-maila koji navedu u prijavi o mjestu, vremenu i načinu održavanja provjere. Ako kandidat iz bilo kojih razloga ne pristupi provjeri, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.


Prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno zaključno s datumom slanja 24. lipnja 2020. godine, na adresu Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora, Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo ili e-poštom na e-mail lag.sjeverna.bilogora@gmail.com s naznakom: Za Natječaj - Voditelja / voditeljice Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“.


Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.


Projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326 - Financira se iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.


 


Javni natječaj 2020_ZAŽELI_2020


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner