O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326 - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020 godine. Kodni broj: UP.02.1.1.05.0326, od 19. veljače 2020., za projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“, nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora (u nastavku LAG Sjeverna Bilogora), partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Općina Kapela, Općina Nova Rača, Općina Rovišće, Općina Severin, Općina Šandrovac, Općina Velika Pisanica, Općina Veliki Grđevac, Općina Veliko Trojstvo i Općina Zrinski Topolovac, LAG Sjeverna Bilogora objavljuje 3. kolovoza 2020. godine


O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326


Radnice na pružanju potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama – program ZAŽELI


60 žena na određeno vrijeme u trajanju do dvadeset i četiri (24) mjeseca uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca – na području koje obuhvaća LAG Sjeverna Bilogora – područje Općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac. Opis poslova:  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština korisnicima

 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika

 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika

 • pomoć u pranju i glačanju rublja korisnika

 • pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda korisnika

 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima.


 Opći uvjeti za prijem u radni odnos: • Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost

 • hrvatsko državljanstvo.


 Posebni uvjeti za prijem u radni odnos: • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.


 Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:  1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave

 2. Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja nakon datuma objave Oglasa)

 3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak – ne stariji od šest (6) mjeseci

 4. Preslika osobne iskaznice

 5. Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi

 6. Privola za korištenje osobnih podataka

 7. Izjava o pristanku na pohađanje programa osposobljavanja


Prijave na natječaj podnose se preporučeno poštom zaključno s danom 14.8.2020. godine na adresu Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo s napomenom - Prijava na natječaj za zapošljavanje u sklopu projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326.


Obrazac prijave kao i obrazac Privole za korištenje osobnih podataka te Izjavu o pristanku na pohađanje programa osposobljavanja možete preuzeti sa službene web stranice Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora (www.lag-sjeverna-bilogora.hr) i službenih web stranicama partnera devet jedinica lokalne samouprave.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.


Izabrane kandidatkinje biti će pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama biti će dostavljeni rezultati natječaja.


Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, u tom slučaju donosi se Odluka o poništenju oglasa. 


 


Projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


Projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326 - Financira se iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020


Oglas-za-zaposljavanje_LAG Sjeverna Bilogora_2020 8. Izjava o pristanku na pohađanje programa osposobljavanja 7. Privola za korištenje osobnih podataka 1. Prijavnica_ZAŽELI_2020


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner