Objava javnog savjetovanja Strategije LAG-a Sjeverna Bilogora za razdoblje 2023.-2027. godine - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti

Poštovani, pred Vama je još uvijek  radna verzija Lokalne razvojne strategije LAG-a Sjeverna Bilogora za novo razdoblje 2023.-2027. godine. Obrascem za izradu lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023. – 2027., se utvrđuje izgled i sadržaj lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS) lokalnih akcijskih grupa (u daljnjem tekstu: LAG) u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2027., a čija provedba će biti sufinancirana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR).


Dokument LRS sukladan je sa:


-           Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013


-           Uredbom (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021.o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013


-           Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike


-           Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 116/21)


-           Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 96/22)


-           Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023. – 2027.


Glavni cilj unificiranog obrasca izgleda i sadržaja je uspostava okvira LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027. kako bi LRS LAG-ova u programskom razdoblju 2023. – 2027. bile jednostavno prikazane, usporedive i definiranog obveznog sadržaja.


Obrazac LRS je izrađen od strane Upravljačkog tijela tijekom 2021. godine tijekom konzultacijskog procesa sa odobrenim LAG-ovima u programskom razdoblju 2014. – 2022.


Podaci uključeni u izradu prikupljeni su kroz radionice i konferencije na području LAG-a kao i kroz razne institucije na razini Ministarstva, Agencije te je rezultat  rada cjelokupnog LAG područja.


Namjena javnog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti LAG područja (javni, gospodarski i civilni sektor), kako bi ovaj strateški plan za naredno razdoblje bio što više prilagodljiv i primjenjiv cjelokupnom području LAG-a u cilju što kvalitetnijeg razvoja u narednom srednjoročnom razdoblju 2023.-2027. godine


Savjetovanje je otvoreno do 1. rujna 2023. godine.


Mišljenja i konzultacije na strategiju molimo dostavite na e-mail adresu: lag.sjeverna.bilogora@gmail.com 


 


 


PRILOG 1. Popis JLS s pripadajućim naseljima i brojem stanovnika u naseljima LAG Sjeverna Bilogora Prilog 1 Obrazac LRS_RiR_8_2023_radna verzija 24.8.2023. PRILOG 2. Kulturno povijesna baština na području LAG-a Sjeverna Bilogora PRILOG 3. Stanje komunalne infrastrukture na području LAG-a Sjeverna Bilogora PRILOG 4. Usporedba podataka sa Popisom stanovništva 2011. - 2021. PRILOG 5. Opis tijeka izrade LRS PRILOG 6. PRIHVATLJIVE VRSTE PROJEKATA UNUTAR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I PRERADE_I 1.2.1.


Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner